FAQs Complain Problems

समाचारः

बनेपा नगरपालिका भित्रका अपाङ्गता भएका व्यक्त्तिहरूले आफ्नो वडाको सिफारिस लिइ नगरपालिकावाट अपाङ्ग परिचय पत्र लिनु हुन अनुरोध गरिन्छ । हाल सम्म यो परिचय पत्र लिनेहरूको संख्या रातो(क) ३४, निलो(ख) ५८, पहेलो(ग) १९, सेतो(घ) ५, जम्मा ११६