FAQs Complain Problems

समाचारः

स्वास्थ्य शाखा

 कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण

क्र.सं. नाम थर पद सम्पर्क नंम्बर इमेल ठेगाना
शम्भु कुमार महतो शाखा प्रमुख ९८५११४०३४५ hs.banepamun@gmail.com
सिता भट्टराइ सि.अ.हे.ब. ९८४३७८०५४६  
महेश्वर काजी श्रेष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ९८४१५८३२७४  
शोभा दाहाल कार्यालय सहयोगी ९८४३३७४६५३